FRONTLINE 10.5 SINGLE BEND PUTTER

เราได้ทาการพัฒนาและปรับปรงุพัตเตอรเ์พื่อให้ไดผ้ลลัพธ์ทดี่ีขึ้นกว่ารุ่นเก่าทั้งหัวพัตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น หรือการกระจายน้าหนกั บริเวณรอบๆ หน้าพัตเตอร์ เพอื่ ให้พัตเตอร์มีความเสถียรที่สุดในตอนพัตต์ ซึ่งวิธีการ เหล่านี้เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานของการพฒั นาพัตเตอร์แบบทั่วไป แตเ่ รามีการพัฒนาที่มีความซบั ซ้อนมากกว่านั้น จากการเฝ้าสงั เกตและเก็บข้อมลู ทาให้ค้นพบว่า คุณจะต้องการมากกว่า “MALLET” แบบธรรมดา ๆ เพื่อ การพัตต์ที่ตรงและแม่นยาในทุกครั้ง

ราคา 4,900 บาท

ขอแนะนาให้รู้จักกับ FRONTLINE พัตเตอร์รุ่นใหม่จาก Cleveland

เราได้ทาการพัฒนาและปรับปรงุพัตเตอรเ์พื่อให้ไดผ้ลลัพธ์ทดี่ีขึ้นกว่ารุ่นเก่าทั้งหัวพัตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น หรือการกระจายน้าหนกั บริเวณรอบๆ หน้าพัตเตอร์ เพอื่ ให้พัตเตอร์มีความเสถียรที่สุดในตอนพัตต์ ซึ่งวิธีการ เหล่านี้เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานของการพฒั นาพัตเตอร์แบบทั่วไป แตเ่ รามีการพัฒนาที่มีความซบั ซ้อนมากกว่านั้น จากการเฝ้าสงั เกตและเก็บข้อมลู ทาให้ค้นพบว่า คุณจะต้องการมากกว่า “MALLET” แบบธรรมดา ๆ เพื่อ การพัตต์ที่ตรงและแม่นยาในทุกครั้ง

ด้วยการขึ้นรูปจากโลหะทังสเตนและอลูมเิ นียมฟอร์จ การเซาะร่องที่หน้าไม้ รวมถงึ การย้ายจุด CG มาอยู่ ทางด้านหน้าสงิ่เหล่านจี้ะช่วยสร้างความแตกต่างที่แทจ้ริงบนกรีนและทาให้Frontlineเป็นพัตเตอรท์ี่มี ประสิทธิภาพสงู สุดของเรา

เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างความแตกต่างของ FRONTLINE :

WEIGHTS IN THE FACE

Mallet ส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้มีการกระจายน้าหนักไป ทางด้านหลังพัตเตอร์ เพื่อลดอาการสะบัดของหน้าไม้ขณะเข้าอิมแพค แตใ่ นรูปแบบนี้ก็ยังมีจุดด้อยอยู่ เพราะน้าหนักที่ไปอยู่ด้านหลังทาให้ ค่า MOI สูงขึ้น อีกทั้งการวางตาแหน่ง CG ที่บรเิ วณด้านหลงั ของ พัตเตอรซ์ ึ่งนั่นจะเป็นปญั หา เพราะการที่วางตาแหนง่ CG ไว้ด้านหลัง จะทาให้ความแม่นยาในการพัตต์น้อยลง ดังนั้น Frontline จึงได้มีการ วางตาแหน่งทังสเตนไว้ที่บรเิวณหน้าไม้ทั้ง2ข้าง(Toe–Heal) เพื่อให้ตาแหน่ง CG มาอยู่ทางด้านหน้า ทาให้เกิดความแม่นยามากขึ้น ขณะที่พัตต์บนกรีน

SPEED OPTIMIZED FACE (SOFT)

สาเหตุหลักของการสูญเสียระยะในการพัตต์เกิดจากการปลอ่ยพัตเตอร์แกว่งไม่โดนจุดกึ่งกลาง(Sweet Spot ) ซึ่งส่วนใหญ่พบได้ในพัตเตอรร์ ูปทรง Mallets ที่มีค่า MOI สูง และถึงแม้ว่าคุณจะมีวิธีการพัตต์แบบไหน ด้วยเทคโนโลยีSpeedOptimizedFace(SOFT)ที่มีการออกแบบและพฒั นาใหเ้หมาะแก่คนทุกกลมุ่ ซึ่ง เทคโนโลยีSOFTจะช่วยปรบัความเร็วของลกูที่ออกจากหนา้ไม้ให้ยังคงรักษาความเร็วเป็นปกติทั่วทั้งหน้าไม้ไม่ว่า จะพัตต์โดนตรงไหนลกูกอล์ฟของคุณก็ยงัจะตรงไปยงัหลุมโดยไม่เสียระยะเพื่อคะแนนที่ดีทสีุ่ดในเกมการเล่นของ คุณ

BETTER AIM

ทุกครั้งที่วางพัตเตอรล์ งที่ด้านหลงั ของลูกกอล์ฟ โอกาสที่คุณจะเล็งหน้าพัตเตอร์ให้ตรงไปยงั เป้าหมายที่ จะพัตต์ ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะในขณะที่สายตาทม่ี องอยู่ที่จุดกงึ่ กลางของลูก อาจทาใหเ้ กิดการเล็งที่คาด เคลื่อนไม่ตรงตามที่คุณต้องการไว้ ซึ่งเทคโนโลยี 2135 จะช่วยให้คุณสามารถเล็งได้อย่างแม่นยาขึ้นในทุกๆ ครงั้

SUPERIOR FIT

ปกติแล้วพัตเตอรร์ูปทรงMalletนั้นจะเหมาะสมเฉพาะกลมุ่บางกลุ่มเท่านั้นแต่พัตเตอร์รปูทรงMallet ของเรานั้นไม่ไดเ้หมาะสมกับนกักอล์ฟกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอกีต่อไปเพราะว่าFrontlineMalletสามารถแบง่ออกได้ เป็น 2 ประเภท ซึ่งดจู ากการวางตาแหน่งที่คอไม้ (HOSEL TYPE) ว่าแต่ละรุ่นจะเหมาะสมกับวิธีการพัตต์แบบ ไหน เช่น ถ้าคุณมีการสวิงปล่อยหัวพัตเตอร์เป็นเส้นตรง (Straight) เราขอแนะนาคอไม้รปู ทรง Single Bend และ หากคุณมีการสวิงการพัตต์แบบครงึ่ วงกลม (Slight Arc) เราขอแนะนาคอไม้รูปทรง Slant Neck

รายละเอียดขอ้ มูลผลติ ภณั ฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Frontline Putter

วันเริ่มจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาขายปลีกจากผู้ผลิต : 6,125 บาท

รูปทรงมีให้เลือกทั้งทรงเบลด (Blade) และทรงมัลเล็ต (Mallet) 3 แบบ รวมถึงคอไม้อีก 2 แบบ ได้แก่ Single Bend และ Slant neck เพื่อให้ท่านนักกอล์ฟเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม