LAUNCHER XL IRONS

การลงสนามและสนุกสุดเหวี่ยงไปกบั การออกรอบคือส่ิงที่เราคิดว่าการเล่นกอลฟ์ ควรจะเป็นและนนั่ คือเหตุผลที่ เราสร้างชุดเหล็กข้นึ ใหม่ท้งัสองชุดคือLauncherXLHaloandLauncherXLซ่ึงใชง้านไดง้่ายมากเพราะเราเล่น กอลฟ์ เพื่อสิ่งท่ีสําคญั อย่างเช่น เวลาท่ีคุณขาํ ตอนที่เพ่ือนขอตีใหม่เพราะตีพลาด หรือเวลาที่คุณตีข้นึ ไปบนกรีนไม่ ว่าจะมีจดุ อุปสรรคแค่ไหนก็ตาม

ก้าน graphite ราคา 27,000 บาท

ก้าน Steel ราคา 24,000 บาท

ALL NEW LAUNCHER XL IRONS

การลงสนามและสนุกสุดเหวี่ยงไปกับการออกรอบ คือ สิ่งที่เราคิดว่าการเล่นกอล์ฟควรจะเป็น และนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างชุดเหล็กขึ้นใหม่ทั้งสองชุด คือ Launcher XL Halo and Launcher XL ซึ่งใช้งานได้ง่ายมาก เพราะเราเล่นกอล์ฟเพื่อสิ่งที่สำคัญ อย่างเช่น เวลาที่คุณขำตอนที่เพื่อนขอตีใหม่เพราะตีพลาด หรือเวลาที่คุณตีขึ้นไปบนกรีนไม่ว่าจะมีจุดอุปสรรคแค่ไหนก็ตาม

FACE THE FUTURE WITH MAINFRAME

WHAT IT IS

นี่คือเรื่องจริง ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับพลังของปัญญาประดิษฐ์ และระยะทางที่คุณจะได้รับก็เช่นกัน แต่อันที่จริงคือทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของ MainFrame นี่คือวิธีการที่วิศวกรของเราใช้พลังของ A.I. เพื่อเพิ่มค่า COR ให้แก่เหล็กเหล่านี้

HOW IT WORKS

เมื่อคุณตีใบหน้าของเหล็กจะมีความโค้งงอ ซึ่งปริมาณและตำแหน่งของการโค้งงอจะส่งผลต่อการถ่ายโอนพลังงานเข้าไปในลูกกอล์ฟ ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วของลูก  เพื่อให้แน่ใจว่า การโค้งงอทั้งหมดมีความเหมาะสมที่สุด วิศวกรของเราพบว่าเครือข่ายของร่องและโพรงที่เซาะไว้ด้านหลังของหน้าเหล็กแต่ละชิ้นจะช่วยเพิ่มความเร็วลูกได้อย่างมาก นี่คือจุดที่ A.I. เข้ามามีบทบาท เพื่อหาการจัดเรียงที่เหมาะสมที่สุดในการเซาะ เราจึงนำหุ่นยนต์มาใช้ในการคำนวณ หลังจากที่ทดสอบซ้ำๆ หลายพันครั้ง จึงได้หน้าเหล็กขั้นสุดยอดที่มีค่า COR รวมถึงความเร็วลูกสูงสุด และด้วยการคำนวณของ A.I. จึงหาวิธีที่ถูกต้องในการจัดเรียงแผ่นถ่วงน้ำหนักภายในไม้ แม้ว่าโครงสร้างที่ได้จาก A.I. จะช่วยเพิ่มความเร็วลูกเพียงเล็กน้อย แต่ช่วยชดเชยค่าความผิดพลาดได้มาก

 

BIG BRAIN TIME WITH XL HEAD DESIGN
WHAT IT IS

ทำไมใหญ่กว่าถึงต้องดีกว่า เพราะ หัวที่ใหญ่กว่าหมายถึงค่า MOI ที่สูงขึ้น นั่นคือ “ความสามารถในการต้านแรงบิดหมุนเมื่อลูกปะทะหน้าไม้” ให้ทุกคนลองนึกภาพตามว่าการนั่งหมุนเก้าอี้เป็นวงกลม คุณหมุนเก้าอี้ไปรอบๆ โดยที่ยื่นขาออกมา การหมุนจะช้าลงใช่ไหม? แต่ถ้าคุณนั่งขัดสมาธิค้างไว้ คุณจะหมุนได้เร็วขึ้น นั่นคือ MOI มวลที่ห่างจากศูนย์กลางของวัตถุจะทำให้หมุนช้าลง

 

HOW IT WORKS

หัวไม้  Launcher XL ที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้เรามีอิสระมากขึ้นในการกำหนดค่ามวลให้ห่างจากศูนย์กลางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีในเหล็ก Launcher XL มีค่า MOI 3,081 g-cm2 เพิ่มจากรุ่นก่อน 15% และใน Launcher XL HALO มีค่า MOI 2,908 เพิ่มจากรุ่นก่อน 17% ดังนั้นจึงทำให้หน้าไม้มีการหมุนน้อยลงส่งผลให้ลูกพุ่งตรงออกไปแม้ตีแบบเปิดหน้าไม้หรือแบบปิดหน้าไม้ก็ตาม

FIND PERFECT BALANCE WITH ACTION MASS CB

WHAT IT IS

แน่นอนว่าการทำสมาธิช่วยได้ในการสวิง แต่ก็ไม่ใช่ความสมดุลที่เราต้องการ การสวิงไม้ให้มีความสมดุลมากขึ้นต้องอาศัย Action Mass CB อธิบายง่ายๆก็คือ Action Mass CB ก็คือตัวถ่วงน้ำหนักในกริปนั่นเอง นั่นจะทำให้เราสามารถสวิงไม้อย่างมีคุณภาพซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างง่ายดาย

HOW IT WORKS

Action Mass CB คือ ตัวถ่วงน้ำหนักขนาด 8 กรัมที่ติดไว้ด้านบนสุดของกริปตรงด้านหลังมือของคุณในเวลาที่คุณจับไม้ ที่ช่วยให้ควบคุมการสวิงได้ดีขึ้น เมื่อคุณสวิงขึ้นน้ำหนักกริปของ Action Mass CB จะทําให้คุณรู้สึกว่าไม้มีน้ำหนักเบาและควบคุมได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้ตำแหน่ง Top Swing มีความนิ่งมากขึ้น ทำให้คุณจะตีเข้าตำแหน่งเดิมทุกครั้ง และเมื่อถึงเวลาที่สวิงลง Action Mass CB จะทำให้มือของคุณเป็นแนวตรง ซึ่งเป็นข้อดี เพราะจะทําให้แขนอยู่ชิดกับตัวคุณในขณะที่คุณสวิงไม้ไปที่ลูก ซึ่งนั้นส่งผลให้ระนาบการสวิงของคุณจะดีขึ้น โดยไม่มีการคลายข้อมือออกก่อน และเมื่อการสวิงแบบ ‘ตีคร่อม’ ลดลง คุณจะตีได้เข้าเป้าตรงจุดปะทะลูกมากขึ้น คุณจึงตีได้ตรงขึ้นโดยที่ลูกออกขวาน้อยลง

 

Launcher XL Halo Irons

ด้วยเหล็กประเภท Game Improvement จะช่วยให้คุณสนุกสนานได้ง่ายมากขึ้น

เทคโนโลยีเพิ่มเติมของ LAUNCHER XL Halo Irons

RAIL TO V-SHAPED SOLE DESIGN
Gliderail บนเหล็กยาวจะช่วยให้การตีผ่านหญ้าได้อย่างยอดเยี่ยมและปะทะลูกได้ดีแม้ตีโดนพื้น เหล็กกลางแบบ V-SHAPED SOLE จะพุ่งตัดยอดหญ้า คุณจึงตีถูกลูกได้โดยไม่ต้องขุดดิน และพื้น 3 ชั้นจะมีการชดเชยความผิดพลาดสูงในการพิทช์ ลูกชิพ และช็อตบังเกอร์

HIBORE CROWN STEP
จุดสุดท้ายที่ต้องการให้มีมวลมากขึ้นคือจุดบนสุดของไม้ ดังนั้นด้วยการอออกแบบบริเวณกระดองแบบขั้น ทำให้ความสูงบริเวณ ด้านหน้าของกระดองนั้นสูงขึ้น นั้นจึงทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำลงส่งผลให้ลูกลอยโด่งและออกจากหน้าไม้ได้ง่ายขึ้น

LOFT-SPECIFIC GROOVES
มุมหน้าเหล็ก 5i-7i มีร่องที่กว้างและตื้นกว่า เพื่อความสมดุลของการสปินและระยะทางที่เหมาะสมที่สุด

ในขณะที่มุมหน้าเหล็ก 8i-PW มีร่องเวดจ์ที่คมและลึกกว่า ทำให้สปินได้สูงกว่า เพื่อการควบคุมที่ครบถ้วน

และมี stopping power มากขึ้น

 

 

Launcher XL Irons

ด้วยชุดหล็ก Launcher XL ซึ่งเป็นเหล็กแบบ Game Improvement ชุดนี้ เหล็กยาวแบบ Hollow และเหล็กสั้น Cavity Back ซึ่งเป็นการชดเชยความผิดพลาดในจุดที่จำเป็นและเป็นการควบคุมในจุดที่คุณต้องการ

เทคโนโลยีเพิ่มเติมของ LAUNCHER XL Irons

HOLLOW-CAVITY COMBO DESIGN

ชุดเหล็ก Launcher XL ในเหล็กยาวจะเป็นแบบกลวง (Holllow) และมีความแข็งแรง ส่วนในเหล็กสั้นจะมีการเจาะโพรงอย่างพิถีพิถันที่ด้านหลัง (Cavityback) เพื่อเป็นการชดเชยความผิดพลาดในจุดที่จำเป็นและการควบคุมตามที่คุณต้องการ ด้วยเหล็กชุดเดียวกัน

V-SHAPED SOLE
ด้วยบริเวณ Sole ที่เป็นรูปแบบตัว V ซึ่งจะมีแรงต้านน้อยกว่าท้องไม้แบบแบนทั่วไป นั่นจะช่วยให้คุณรักษาความเร็วและความแรงไว้ได้ แม้ในการตีผ่านอุปสรรคต่างๆ แต่ก็ไม่ลดความสามารถในการเล่นแต่อย่างใด
LOFT-SPECIFIC GROOVES
มุมหน้าเหล็ก 5i-7i มีร่องที่กว้างและตื้นกว่า เพื่อความสมดุลของการสปินและระยะทางที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่มุมหน้าเหล็ก 8i-PW มีร่องเวดจ์ที่คมและลึกกว่า ทำให้สปินได้สูงกว่า เพื่อการควบคุมที่ครบถ้วนและมี Stopping Power มากขึ้น

 

 

ความแตกต่างระหว่าง Launcher XL และ Launcher XL Halo

เลือก LAUNCHER XLถ้าดูแล้วตรงกับคุณ

เมื่อพูดถึงการตีด้วยเหล็กยาว จะต้องมีการชดเชยความผิดพลาดที่สูงเป็นพิเศษถ้าทำได้ แต่กับเหล็กสั้นล่ะ? เหล็กสั้นจะใช้เมื่อคุณต้องการ การควบคุมและ Workability ที่สูงขึ้น เนื่องจากเหล็ก Launcher XL จะกลวงที่ปลายด้านบน และเนื่องจากเหล็กสั้นมีโพรงด้านหลัง คุณจึงสามารถควบคุมการสปินและวิถีของลูกได้เมื่อตีเข้าสู่กรีน

เลือก LAUNCHER XL HALO ถ้าดูแล้วตรงกับคุณ

บางคนตื่นนอนในทุกๆ เช้าและห่วงแต่ว่า คนอื่นจะมองยังไงกับเหล็กที่เราเลือกใช้ ส่วนพวกเรา ก็มีเหล็ก Launcher XL Halo เหล็กรุ่นนี้มีขนาดใหญ่ แบบใหญ่จริงๆ คุณจึงต้องเป็นผู้เล่นประเภทที่ไม่กลัวที่จะเล่นในทางของตัวเอง
• ยาวกว่าเหล็ก Launcher XL 0.25”

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์